Mp3

Listen Online

Program Schedule
More+
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM नेपाली पप गीत
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:00 PM - 18:00 PM मनिराम बाको कुटी
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM नेपाली पप / रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 21:15 PM - 21:45 PM विविसि - साझा सवाल
 • 21:15 PM - 21:45 PM विविसि - साझा सवाल
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM नेपाली पप गीत
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:00 PM - 19:30 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:00 AM - 06:00 AM लोक दोहोरी गीत
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM नेपाली पप गीत
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM स्वर संगम ( अन्ताक्षरी)
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM नेपाली पप / रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM हाम्रो कृषि
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM हिन्दी गजल गीत
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM नेपाली पप गीत
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:05 PM - 18:50 PM asdf
 • 18:00 PM - 20:55 PM qweqe
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM नेपाली पप / रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM नेपाली गजल गीत
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM नेपाली पप गीत
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 18:00 PM - 20:55 PM qweqe
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM नेपाली पप / रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM हिन्दी गजल गीत
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM नेपाली पप गीत
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM नेपाली पप / रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM नेपाली गजल गीत
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 04:55 AM - 05:00 AM रेडियो रामेछाप शुभारम्भ
 • 05:00 AM - 05:30 AM ज्ञान धारा
 • 05:30 AM - 06:00 AM रामेछाप डायरी
 • 06:00 AM - 06:30 AM साझा खबर
 • 07:00 AM - 07:15 AM रामेछाप डायरी
 • 07:15 AM - 07:30 AM विविसि विहानी सेवा
 • 07:30 AM - 08:00 AM राष्ट्रिय गीत
 • 08:00 AM - 09:00 AM अाधुनिक गीत
 • 09:00 AM - 10:00 AM नेपाली चलचित्र गीत
 • 10:00 AM - 10:15 AM रामेछाप डायरी
 • 10:15 AM - 11:00 AM पप गीत
 • 11:00 AM - 12:00 PM स्वरका थु‌ंगाहरु - ( लोक दोहोरी )
 • 12:00 PM - 12:15 PM रामेछाप डायरी
 • 12:15 PM - 13:00 PM नेपाली फिल्मी गीत
 • 13:00 PM - 14:00 PM संगीत सौगात - (आधुनिक गीत)
 • 14:00 PM - 15:00 PM हिन्दी गीत
 • 15:00 PM - 15:15 PM रामेछाप डायरी
 • 15:15 PM - 16:00 PM तामाङ सेलो गीत
 • 16:00 PM - 17:00 PM बाल कोसेली
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 17:00 PM - 18:00 PM लोक दोहोरी गीत
 • 18:00 PM - 18:30 PM रामेछाप डायरी
 • 18:30 PM - 19:00 PM नेपाली पप / रिमिक्स गीत
 • 19:00 PM - 19:15 PM सचेतनामूलक गीत
 • 19:30 PM - 20:00 PM साझा खबर
 • 20:00 PM - 20:45 PM तामाङ भाषाका गीत
 • 20:45 PM - 21:15 PM विविसि बेलुकि सेवा
 • 21:15 PM - 22:00 PM हिन्दी गजल गीत
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी
 • 22:00 PM - 22:15 PM रामेछाप डायरी