सम्पर्क नम्बर

सौजन्य प्रसाद सत्याल सम्र्पक नम्बर  ः ९८५४०४०४१४,९८४१३८३९४०

रेडियो रामेछापको सम्र्पक नम्बर : ०४८-५४००४९ र ०४८-५४०२२९