कर्यक्रम तालिका

समय — ५:०० देखि ५:३०  कार्यक्रम ज्ञान 

समय — ५:३० देखि ६ः०० रामेछाप डायरी

समय — ६ः०० देखि ६:३० CIN साझा खबर

समय — ६:३० देखि ७:००  CINको कार्यक्रम

समय — ७:०० देखि ७:१५ रामेछाप डायरी

समय — ७:१५ देखि ८:०० देश भक्ती गीत

समय — ८:०० देखि ९:०० लोक पप्प गीत

समय — ९:०० देखि १०:०० नयाँ नेपाली फिल्मी गीत

समय १०:०० देखि १०:१५ रामेछाप डायरी

समय — १०:१५ देखि ११:००  कार्यक्रम स्वरका थुङ्गाहरु

समय — ११:०० देखि १२:०० नयाँ नेपाली पप्प गीत

समय — १२:०० देखि १२:१५  रामेछाप डायरी

समय — १२:१५ देखि १:००  आधुनिक गीत

समय — १:०० देखि २:०० नयाँ हिन्दी गीत

समय –२:०० देखि ३:०० पुरानो फिल्मी
गीत

समय — ३:१५ देखि ४:०० नेपाली पप गीत

समय — ४:०० देखि ५:०० लोक कार्यक्रम

समय — ५:०० देखि ६:०० बाल काेसेली

समय — ६:०० देखि ६:३० रामेछाप डायरी

समय — ६:३० देखि ७:०० पूर्बेली लोक गीत

समय  — ७:०० देखि ७:३० आधुिनक गीत

समय –७:३० देखि ८:०० CIN साझा खबर

समय — ८:०० देखि ८:४५ नयाँ तामाङ् गीत

समय — ८:४५ देखि ९:००  BBC नेपाली सेवा

समय — ९:०० देखि १०:०० नेपाली गजल गीत

समय — १०:०० देखि १०:१० रामेछाप डायरी

राती १० बजेको समाचार संगै रेडियो रामेछापको सम्र्पूण प्रशारण भोली ४ः५० सम्मको लागि बन्द हुने छ ।